24 november

En tydlig organisation anpassad utifrån strategier och mål

Den femte och sista insikten om framgångsrika organisationer. Resultat från Chefsstudien 2017.

Nästan nio av tio chefer i de mest högpresterande organisationerna i studien upplever att de har en tydlig organisationsstruktur som stödjer den strategiska riktningen. Tydlig organisationsstruktur är också en av de tio faktorer som i studien korrelerar starkast med framgång. Åtta av tio av dessa chefer anser också att roller och ansvar i organisationen är tydliga. I lågpresterande organisationer upplever endast varannan chef att deras organisationsstruktur samt roller och ansvar är tydliga.

”För att realisera din strategi krävs det att du kombinerar både tydlig struktur och mjuka värden såsom kultur och då blir ledarskapet avgörande.” – VD, privat sektor

Högpresterande organisationer kan ha anpassat sina strukturer och roller till sin strategi, eller kanske identifierat konkurrenskraft i sin befintliga organisationsstruktur (då den bidragit till en framgångsrik kultur, beteenden och resultat) och därför anpassat strategin utifrån densamma.

Oavsett hur det kommit sig att organisationen och rollerna ligger i linje med den uttalade strategin är det säkert att det inte finns någon universell organisationsdesign som fungerar för alla strategier. En organisation som har valt en strategi fokuserad på kundintimitet kommer inte att välja samma organisationsstruktur som organisationen som har valt en strategi baserad på resurseffektivitet.

Genom att utforma organisationen utifrån sin strategi och önskade kultur skapas förutsättningar för beteenden som skapar en framgångsrik organisation. Beteenden som är resultatet av medvetna och omedvetna val, prioriteringar och handlingar i vardagen.

”Vi har en tydlig organisation och medvetenheten om den formella organisationen är hög, men frågan är om den efterlevs?” – Sektionschef, offentlig sektor

En väl optimerad organisation ska, utöver att stödja den strategiska riktningen, underlätta effektivt beslutsfattande, säkerställa att medarbetare med rätt kompetens och förutsättningar arbetar med rätt arbetsuppgifter, och att alla olika delar samverkar effektivt. Om organisationens kultur dessutom harmonierar med strukturen kan medarbetarna hjälpas åt att fylla de luckor som strukturen inte kan eller borde behöva täcka upp; en gemensam målbild och kultur kan ersätta många kontrollprocesser och rutiner.

88 % av cheferna i högpresterande organisationer upplever att de har en tydlig organisationsstruktur, som stödjer den strategiska riktningen.

Kort om Chefstudien 2017

  • Studien genomfördes genom enkäter och intervjuer
  • 250 chefer i 15 olika branscher och sektorer deltog
  • Hälften av cheferna var kvinnor, hälften män
  • Fördelningen mellan offentlig och privat sektor var 50/50

Vill du ha studien i sin helhet? Skriv det i ett mejl och skicka till info@preera.se, så ordnar vi det.