06 november

Ett effektivt beslutsfattande som baseras på relevant information om verksamheten

Den fjärde av fem insikter om framgångsrika organisationer. Resultat från Chefsstudien 2017.

Bland de tio faktorer som enligt studien har störst korrelation med framgång återfinns två med direkt anknytning till informationsflöden och beslutsprocesser inom området för Mål och uppföljning: ”tillgång till relevanta beslutsunderlag” och ”löpande resultatuppföljning”. I lågpresterande organisationer anser endast en tredjedel av cheferna att man har tillgång till rätt information för att kunna fatta effektiva beslut. I de högpresterande organisationerna anser nästan nio av tio chefer att de har rätt information.

När det gäller uppföljning upplever hälften av cheferna i lågpresterande organisationer att man löpande följer upp verksamhetens resultat och vidtar åtgärder vid behov. I högpresterande organisationer svarar 9 av 10 chefer att de löpande följer upp och vidtar åtgärder.

”Jag har massor av information men det vi saknar är intresset av att använda den.” – Första linjens chef, privat sektor

Både tillgången till information och det faktum att informationen tydliggörs i form av beslutsunderlag är viktiga för att bli en framgångsrik organisation. Digitaliseringen möjliggör framtagande och synliggörande av stora mängder information, men den stora informationstillgången kan också förlama. Mer data görs tillgänglig och mer data måste därför filtreras, bearbetas och spridas. Många organisationer lägger mycket tid på rapportering och uppföljning och det ger inte alltid den önskade effekt som var tänkt från början.

Ett sätt att komma vidare är att reflektera över vilken data som faktiskt är relevant att samla in och analysera. När det mesta går att mäta behöver vi bli noggrannare med att bestämma vad som ska mätas. Genom att mäta visar vi vad vi fokuserar på och det styr också människors beteenden. En tydlig koppling från strategi och mål till mätetal skapar förutsättningar för att effektivt följa upp, leda och utveckla de processer och informationssystem som behövs för att skapa framgång.

Ett annat och kanske viktigare sätt är att uppmuntra en kultur där relevant information delas formellt och informellt. I detta ingår att tillse att de organisatoriska strukturerna stödjer informationsdelning. Det handlar återigen också om att skapa en tillitskultur. Behovet av att följa upp i detalj minskar när jag litar på det som rapporteras till mig. När kulturen och strukturen samverkar minskar rapportbehovet och vi får möjlighet att fokusera våra ansträngningar där de behövs istället för på resurskrävande uppföljning.

”Vi behöver snarare utveckla vår dataanalys än framtagandet av ny information.”  – Högre chef, offentlig sektor

Kort om Chefstudien 2017

  • Studien genomfördes genom enkäter och intervjuer
  • 250 chefer i 15 olika branscher och sektorer deltog
  • Hälften av cheferna var kvinnor, hälften män
  • Fördelningen mellan offentlig och privat sektor var 50/50

Vill du ha studien i sin helhet? Skriv det i ett mejl och skicka till info@preera.se, så ordnar vi det.