Förmåga att förändras

Förändringar kan komma som en blixt från klar himmel eller som en effekt av ett långsiktigt och målmedvetet arbete. I vår tid, när kraven på föränderlighet är ständigt närvarande, blir förmågan att framgångsrikt förändra en verksamhet avgörande för företag och organisationer. 

Ibland krävs det mindre omställningar, ibland större. Transformation handlar om att göra omfattande omställningar av ett företags eller en organisations verksamhet. Genom transformativt arbete genomförs åtgärder som påverkar flera delar av verksamheten. Av central betydelse i alla sådana processer är att de förändringar som ska genomföras ses ur ett helhetsperspektiv.

Nyckeln till en framgångsrik transformation handlar om ett systematiskt arbete med strukturella och kulturella frågor. För Preera innebär det att i alla förändringsarbeten alltid utgå från individer och att sätta människan i fokus. Oavsett om det handlar om skapande av en ny organisationsstruktur, framtagande av en ny vision eller genomförande av en processkartläggning så måste utgångspunkten vara de människor som berörs av förändringen. Först när människor, tillsammans med processer och teknik, verkar i samma riktning som verksamhetens affärsstrategi och vision skapas en stark förmåga att uppfylla verksamhetens långsiktiga mål.

Läs gärna mer om Preeras syn på förändring och hur vi arbetar med transformation här.

Julia NorinderVi hör ständigt om en tilltagande komplexitet och oförutsägbarhet i omvärlden. I denna omgivning behöver vi skapa gemensamma bilder om vad som fungerar, vad som bör bevaras, vad som bör förändras och varför. På så vis går förändringen snabbare att genomföra, blir mer effektiv och mer skonsam på alla plan.

Julia Norinder, styrelsemedlem Preera