Ansvarsfullt företagande

Vi drivs av tron på det ansvarsfulla företagandet. Endast genom att kombinera ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt ansvarstagande kommer företag och organisationer att kunna möta de utmaningar världen idag står inför. Tron på det ansvarsfulla företagandet och tron på hållbarhet är centrala i Preeras vision och strategi – utveckling är möjlig utan att naturen och mänskligheten betalar priset.

Vetenskapliga fakta om hållbarhet skapar den ram jorden sätter för hållbar utveckling – något som i sin tur skapar ramen för affärsutveckling. Företag och organisationer bör tänka och agera inom ramen för hållbar utveckling för att bli långsiktigt framgångsrika. Framgångsrika företag och organisationer möjliggör i sin tur ett hållbart samhälle. Hållbar tillväxt kräver ofta omställning till förändrade beteenden och affärsmodeller. Hållbar utveckling bör vara en naturlig del av alla företag och organisationers vision, strategi och planering. Transformationsfärdigheter är avgörande för att skapa insikt och förändra beteenden både på ledningsnivå och operativ nivå. Vi är miljödiplomerade via Svensk miljöbas och klimatkompenserar årligen via ZeroMission.

Våra uppdrag
Hållbarhet och medvetenhet återspeglas i Preeras kärnvärden och verksamhet. Kärnan i vår verksamhet – vår projektmetodik – är utvecklad för att skapa hållbara förändringsprocesser hos våra kunder. Det viktigaste vi som konsultbolag kan bidra med, tillika det område där vår förändringskapacitet är störst, är att ställa svåra men nödvändiga frågor till våra kundorganisationer i syfte att belysa deras sociala, ekonomiska och miljömässiga ansvar. Preera stöttar således företag och organisationer i att föra upp hållbarhetsfrågorna på den strategiska agendan. Bland annat erbjuder vi stöd i att leda och driva hållbara affärsutvecklingsprocesser och systematiska uppföljningsmodeller för CSR-arbete. Vi ställer krav på våra kunder och utför inte uppdrag med vem som helst.

Miljö
Preera är själva måna om att leva i enlighet med vår övertygelse. Vi drivs av en vilja att vara aktiva aktörer och medskapare av den värld vi själva vill leva i. Därför arbetar vi kontinuerligt med att uppnå en ökad hållbarhet på vårt kontor, vid våra resor och våra inköp. Vi förbättrar och följer löpande upp en allt ambitiösare miljöplan, vi är diplomerade enligt Göteborgsmodellen och vi klimatkompenserar varje år för våra CO2-utsläpp via ZeroMission.

Leverantörer och inköp
Preera ställer miljökrav på de leverantörer som levererar till vårt kontor och vi har högt ställda miljökrav på de varor och tjänster vi på egen hand köper in. Krav finns specificerade på alltifrån taxitjänster till möbler och livsmedel.

Samhälle
Preeras pro bono-arbete baseras på vår vilja att ta ett moraliskt och professionellt ansvar för det samhälle vi är en del av. En organisation har större potential än en enskild individ att bidra till en bättre värld. Organisationer i samarbete når ännu längre i att skapa goda processer i sin stad eller region. Genom Preeras pro bono-arbete delar vi med oss av vår kunskap till organisationer som inte har samma kunskapsresurser. Preera utför främst pro bono-uppdrag för organisationer med 90-konton. Vi är övertygade om att långsiktiga relationer ger bäst resultat, men vi är alltid öppna för förslag till nya insatser och projekt. Förutom arbeten med utvalda organisationer inkluderar Preera även mentorskap och uppdrag i styrelser och styrgrupper med samhällsfrämjande syften som pro bono-arbete.

Medarbetare
Forskning om kreativitet och innovationer visar att mångfald är extremt viktigt för att nå framgång. Ur den aspekten finns stora möjligheter att utveckla managementkonsultbranschen. En ökad mångfald och jämnare könsfördelning leder till större kreativitet och bättre konsulter – vilket ger oss möjlighet att skapa ett större värde hos våra kunder. På Preera har vi medvetet odlat en kultur som stöder såväl mäns som kvinnors chanser att få ihop sina privata liv – samtidigt som de upplever sig ha ett intressant och utmanande arbete. På så vis har vi skapat en jämställd arbetsplats med ökad kvalitet i arbetet. Att ge varje medarbetare utrymme att utvecklas utifrån sin potential oavsett kön är något som alla vinner på. Preeras aktiva arbete inom jämställdhetsområdet har bland annat uppmärksammats av Veckans Affärer som flera år i rad utnämnt Preera till en av Sveriges mest jämställda arbetsplatser.