Bättre styrning och ledning mot inriktning 2025 i och med förändrade arbetssätt och organisering

Med visionen Vi gör studier möjligt är Centrala Studiestödsnämnden (CSN) en av Sveriges mest välkända myndigheter då närmare 900 000 personer varje år får studiestöd från CSN. Sveriges studiestödssystem är i internationell jämförelse unikt på många sätt, tack vare möjligheten att få ekonomiskt stöd ska alla i Sverige kunna studera oavsett social, ekonomisk och geografisk bakgrund.

Digitaliseringen i samhället i stort driver på organisationers utveckling. Samtidigt blir förmågan att kunna använda kundinsikter alltmer avgörande för organisationer att bli framgångsrika. CSN hade identifierat flera utmaningar och otydligheter inom dessa två områden, vilka också var nära integrerade med arbetet inom verksamhetsutveckling, kommunikation och uppföljning.

Anna Lindholm, stabschef, CSN, berättar vidare:

Vilket var Preeras uppdrag?

Uppdraget skulle, tillsammans med andra pågående initiativ, bidra till att skapa förutsättningar för CSN att nå de långsiktiga inriktningarna 2025 där bland annat ”vi gör det enkelt för kunden” är ett nyckelbegrepp. Preera stöttade oss på ett involverande sätt i det stundtals komplexa och för myndighetens genomgripande arbetet med att ta fram förslag till förändrade arbetssätt och ny organisering. Arbetet omfattade områdena: digitalisering, kundinsikter, verksamhetsutveckling, kommunikation och uppföljning. Organisationsöversynen och efterföljande designarbete pågick, 2016–2017.

Vilket är resultatet?

Preera arbetsmetod har präglats av hög grad av involvering, så väl med högsta ledningen som många medarbetare och chefer. Vi har därför fått ett ändamålsenligt och för oss relevant förslag till ny organisering som tar sin utgångspunkt i vad vi som organisation vill uppnå.

Vi fick initialt en fyllig, beskrivande och samlad bild av vårt nuläge och därefter tydliga organisationsalternativ innan det slutliga förslaget presenterades. Slutrapporten gav oss ett välarbetat beslutsunderlag för vårt fortsatta arbete. Ledningsgruppen har löpande varit involverade i arbetet vilket också borgade för ett väl förankrat förslag.

Hur är upplevelsen att arbeta med Preera?

Samarbetet med Perera har fungerat väldigt bra. Det har präglats av en pragmatisk och lösningsorienterad inställning. De har ödmjukt lotsat oss i ledningsgruppen på ett professionellt sätt så att vi har kunnat genomföra förändringen effektivt. Vi vill mer än gärna arbeta med dem i framtida översyner.