Nya arbetssätt för stadens stadsutvecklande uppdrag

”Genom ett helhetsgrepp om struktur och kultur utvecklades nya arbetssätt med fokus på hela staden och dess stadsutvecklande uppdrag”

Med mål att bygga bort bostadsbrister, ett ökat behov av temporära bostäder och ett stort antal stadsutvecklingsprojekt som omfattar många aktörer, ställs nya krav på städers planerande förvaltningar att samordna exploateringsverksamheten.

I precis detta läge befann sig Göteborgs Stad då stadens fastighetskontor, trafikkontor och stadsbyggnadskontor tog beslut om en gemensam verksamhetsutveckling av exploateringsverksamheten. Målet var att hitta ett förvaltningsgemensamma förhållnings- och arbetssätt för genomförandefrågor för berörda förvaltningar.

Preera fick i uppdrag att stötta projektledning i framtagande av nya förhållnings- och arbetssätt inom exploateringsverksamheten. Projektet omfattade ett stort antal av de berörda förvaltningarna samt några av de berörda kommunala bolagen och bedrevs i nära dialog med dessa. Frågeställningarna som projektet hanterade inkluderade utveckling inom styrning och ledning, processer och arbetssätt, kompetens och resurser samt roller och ansvar.

Med Preeras konsultstöd resulterade projektet i effektivare arbetssätt genom en väl definierad exploateringsprocess med tydliggjorda roller och ansvar. Projektstyrningen i det enskilda projekt stärktes, styrning och uppföljning förenklades och hantering av risker och avvikelser förbättrades.

Dessutom resulterade insatsen i ökad helhetsbild kring hela stadsutvecklingsprocessen. Detta till exempel genom en utvecklad styrning och uppföljning, ökad medvetenhet för varandras uppdrag och kompetens mellan förvaltningarna samt ökad medvetenhet kring den kulturella aspekten i det gemensamma arbetssättet.

Varför tog ni in konsultstöd i detta uppdrag?
Projektet var omfattande och jag såg ett behov av att få stöd i min roll som projektledare i att driva projektet genom professionell projektledning med erfarenhet av stadsutveckling.

Hur är upplevelsen av att jobba med Preera?
Jag upplever att vi i vårt samarbete har högt i tak, med ett ärligt samtalsklimat.

Vad kännetecknar Preeras arbetssätt utifrån din erfarenhet?
Preera angriper utmaningar på ett nytt sätt, genom att både ta hänsyn till verksamhetens kultur och struktur. Det har hjälpt oss och mig att se mitt och vårt vardagliga arbete med nya ögon och öppnat upp för nya samtal.

Preera är också duktiga på att anpassa lösningar till verksamhetens förutsättningar som kommunal och stadsutvecklande förvaltning. Stadsutveckling är en komplicerad process med många aktörer och intressen. Därtill kommer lagar som sätter tydliga ramar för hur vi kan utveckla vår verksamhet.

Vilka är effekterna av uppdraget?
Det vi kan se hittills är en ökad medvetenhet kring vad ett projektorienterat arbetssätt innebär i ett enskilt projekt, en ökad medvetenhet kring behovet och nyttan av ett helhetsperspektiv där det enskilda enbart utgör en delmängd och en ökad insikt om att en löpande utveckling och förbättring av verksamheten är ett ständigt behov.

Hur upplever du Preeras kompetens inom området stadsutveckling?
Hög kompetens inom stadsutvecklingens alla skeden – från idé till färdigställande. Stor förståelse för processens komplexitet samt hög kännedom om de aktörer de medverkar. Preera sätter alltid slutkunden i fokus – vilket ger vår förändring rätt perspektiv.

Kontakt

My Ekrelius

Kontakta My om du vill veta mer om hur Preera kan stötta ditt stadsutvecklingsprojekt i samverkan.
Ring +46 (0)70-843 90 33

"Preera är träffsäkra på att bidra med nya perspektiv till vår verksamhet. De säger inte nödvändigtvis alltid det vi vill höra, men förmedlar det vi verkligen behöver höra på ett både uppriktigt och ödmjukt sätt.”

VD, mötesindustrin