Nytänkande ledarutveckling i samarbete med Rethink

Preera är glada över att ha utvecklat ett nära partnerskap med konsultföretaget Rethink. Samarbetet är ett tydligt exempel på hur ett plus ett ibland kan bli tre där organisationernas kompetens inte bara kompletterar, utan också stärker varandra. Med fokus på innovation, transformationsfrågor och affärsutveckling erbjuds workshops för både privat och offentlig sektor. Ett exempel är Ledarutvecklingsdagarna för Göteborg Energi.

Göteborg Energi står inför ett antal stora utmaningar och möjligheter. Dagens snabba förändringstakt och den genomgripande transformation som sker vad gäller köpmönster, nya typer av betalningsmodeller och synen på energikonsumtion är några faktorer som ledare inom koncernen idag måste hantera. 70-talet chefer med personalansvar och koncernledningen deltog därför i en rad workshops som arrangerades av Preera och Rethink.

Under dagarna behandlades bland annat frågeställningar kring hur man som ledare aktivt kan arbeta för att säkerställa en fortsatt framgångsrik, långsiktig och hållbar tillväxt i koncernen. Detta med hjälp av det kreativa processverktyget Lego Serious Play där de framtida utmaningarna visualiserades och diskuterades med hjälp av Lego. Preera höll inspirationsföreläsningar kring transformation utifrån ett verksamhets- och omvärldsperspektiv, samt presenterade resultatet från Preeras Chefsstudie 2017.

Anders Nilsson på Rethink, berätta mer om Lego Serious Play och hur Lego kan användas i organisationsutveckling.

När vi arbetar med Lego som processverktyg involverar vi och skapar ett starkt engagemang hos deltagarna. Deltagarna kan, i en trygg och säker miljö, lösa komplexa frågor, testa scenarios, identifiera och skapa nya gemensamma lösningar på ett visuellt och inkluderande sätt. Ny kunskap utvecklas samtidigt som man på ett mycket konkret och lustfyllt sätt kan få människor komma närmare varandra och skapa samsyn kring ett givet ämne. Utöver detta erhålls nya perspektiv genom att på ett kreativt sätt utmana det gängse tänkandet i organisationen.

Hur har samarbetet med Preera sett ut?

Preera är en kompetent partner när det kommer till facilitering, förändringsledning och transformationsfrågor. Jag såg detta som ett utmärkt tillfälle att fördjupa vårt samarbete och dra fördel av varandras styrkor och förmågor emellan. För mig handlar det om att bygga ett långsiktigt partnerskap där vi bidrar med kompetens i varandras uppdrag samtidigt som vi kompletterar varandra utifrån en gemensam värdegrund.

Hur har det varit att arbeta med Preera?

Jag känner att vi delar samma värdegrund vilket självfallet är helt avgörande i ett nära samarbete. Preera är professionella och det finns en gedigen kompetens i verksamheten vilket gör att det känns tryggt att samverka oavsett typ av uppdrag. Jag ser redan fram emot att genomföra nästa uppdrag tillsammans!

Kontakt

John Cederquist

Kontakta John om du är nyfiken på att höra mer om på vilket sätt Preera kan vara ett stöd inom organisationsutveckling.
Ring +46 708 43 90 85