Pågående förändringsresa inom Sjöfartsverket

Det saknas inte utmaningar för dagens ledare och arbetsgivare inom de statliga verksamheterna idag, något som Ulrika Worge Carlsson, direktör för utveckling och kompetens på Sjöfartsverket tillika HR-chef håller med om. Hon ser samtidigt att det finns oändligt många möjligheter med de omvärldsförändringar som ständigt utmanar organisationen. Nedan kan du höra henne berätta om den förändringsresa som HR-enheten befinner sig på för att fullt ut bli den partner man vill vara till verkets chefer. En förändringsresa som Preera fick förtroendet att stötta under hösten 2016 och våren 2017.

Utifrån din roll som HR-chef vilka är de viktigaste utmaningarna du ser för er organisation?

Med allt högre krav på god service och hög effektivitet, samt behovet av en ökad förändringstakt i och med de omvärldsförändringar som ständigt utmanar vår organisation, ställs allt högre krav på våra chefers kompetens inom förändringsledning. För att vara en attraktiv arbetsgivare även i framtiden behöver vi också ha en smart kompetensförsörjningsprocess både på kort och lång sikt. Samtidigt befinner vi oss på en kulturutvecklingsresa vilken innebär en utveckling av både ledarskapet och medarbetarskapet. För att klara av att hantera de alltmer komplexa utmaningar vi står inför ser vi behov av ett ledarskap och ett medarbetarskap där det finns en vilja att utveckla både sig själv och andra och ta ett gemensamt ansvar för att Sverige har en hållbar sjöfart.

Kan du beskriva vilken typ av förändringsresa HR är inne i?

HR vill vara en naturlig partner för alla Sjöfartsverkets chefer, en partner att räkna med i framtiden. Jag ser att det stöd Sjöfartsverkets chefer är i behov utav både nu och framåt är kompetens som vi inom HR besitter. För att vi på bästa sätt ska finnas tillgängliga, vara stöttande och utmanande måste vi se över vår egen organisationsstruktur. Vi behöver ha en ändamålsenlig organisation för vårt uppdrag. En organisation som stödjer ledarskapet och Sjöfartsverkets riktning samt den kultur vi vill ha. Genom förändringsresan vill vi utveckla en samarbetskultur som präglas av öppenhet och transparens. Detta ska vara märkbart intern inom HR och mot våra uppdragsgivare. Vi vill skapa förutsättningar för oss själva att utvecklas och ta den position vi vill ha inom vår organisation.

Vad har varit fördelarna med att i förändringsarbetet få stöd av Preera?

Tempo, fokus och styrning i processen. Tillsammans med Preera, och deras erfarenhet och kompetens inom området, gör vi en genomtänkt förändringsresa med utgångspunkt i den förflyttning vi ser att Sjöfartsverket behöver göra och hur vi inom HR då behöver vara rustade. Det har varit värdefullt att få inspiration och exempel från hur andra verksamheter arbetar. Preeras förändringsmetodik har också stärkt vår egen kompetens inom förändringsledning, avslutar Ulrika.