Digital transformation med helhetsperspektiv

Varje organisation gör sin digitala förändringsresa. Digitaliseringen påverkar alla människor och innebär fantastiska möjligheter att utveckla relationer till kunder, medborgare och medarbetare. Digital transformation innebär att utifrån ett helhetsperspektiv ta tillvara på möjligheterna och anpassa verksamheten till en digital värld.

Vad menar Preera med digital transformation?

Med digital transformation menar vi att omställningen handlar om långt mycket mer än nya teknologier eller digitala verktyg. Digital transformation handlar om att framtidssäkra verksamheten genom att dra nytta av möjligheterna med digitaliseringen och anpassa sin verksamhet till en digital värld. Styrning och ledning av en verksamhet innebär för oss att på olika sätt skapa förutsättningar för och påverka beteenden i en bestämd riktning för att förflytta sig närmare en vision eller önskvärd framtid. För att nå den digitala destinationen krävs en medveten transformationsplan. För att förflytta organisationen enligt strategin behöver både strukturella och kulturella perspektiv tas om hand. Därför fokuserar vi alltid lika mycket på att öka förmågor genom kunskapslyft och genomföra transformationsinitiativ, som på frågor som rör ledarskap, medarbetarskap och värderingar.

Preeras utgångspunkt för att leda digital transformation grundar sig i DigJourneys Digital Transformation Framework. Vi är också partners till DigJourney i detta arbete, vilket innebär att vi arbetar tillsammans för att transformera organisationer. Tre perspektiv som vi ser är centrala för att lyckas med det digitala omställningsarbetet är:

  • Digital mognad
  • Förändringsledning
  • Innovation

Allt börjar med kulturen – den digitala mognaden hos medarbetare är avgörande för den digitala mognaden i organisationen som helhet. Den digitala mognaden innebär konkurrenskraft eller relevans i förhållande till kunder och medborgare. Det krävs resor och förflyttningar för att uppnå digital mognad. Men det finns inget ”digitalt slutmål”, en digitalt mogen organisation är istället en ständigt föränderlig organisation med innovations- och konkurrenskraft.

Vilken typ av uppdrag genomför Preera?

Idag påverkar digitaliseringen alla organisationer och företag och därmed är digital transformation på ett eller annat sätt alltid närvarande i de uppdrag vi genomför hos våra kunder. Ibland handlar det mer om en indirekt påverkan, till exempel som en större extern trend att förhålla sig till, men ofta handlar det om en mer direkt påverkan, till exempel när kundkraven förändras i så hög grad att arbetssätt måste förändras mer eller mindre från grunden.

Exempel på uppdrag som Preera stöttar våra kunder med är:

  • Mognadsmätningar för att ta rätt position och välja rätt strategier i den digitala transformationen
  • Ledning av omfattande transformationsprogram
  • Insatser för kunskapslyft i organisationer för att stärka förmågan att på egen hand leda digital transformation
  • Innovationsprocess genom identifiering och utveckling av nya digitala värdeerbjudanden
  • Processutveckling för att möta kundbehov om nya digitala arbetssätt
  • Kartläggning och implementering av administrativa processer i form av RPA, läs mer
  • Stöd vid systemupphandling och systemimplementationer för affärssystem, CRM-system, HR-system, budget- och analysverktyg
Kontakt

Mattias Norling

Kontakta Mattias för att höra mer om hur Preera kan stödja era digitala förändringsarbeten.

Ring +46 (0)72-245 50 08