Innovativ förändringsledning genom medskapande

De flesta verksamheter har svårt att planera och genomföra förändringar. Vanan att göra på ett visst sätt är stark. Vi hjälper dig att skapa verklig skillnad genom nytänkande metoder, inkludering och handlingskraft.

Vad menar vi med innovativ förändringsledning?

Nyckeln till att åstadkomma förändring är att skapa gemensamma upplevelser, involvera och att ledarna bestämt sig. Först då finns förutsättningar att få det att hända på riktigt! Vi arbetar därför alltid med delaktighet, medskapande och samtal på djupet som centrala metoder i alla våra uppdrag. Vi håller gärna den kända danska filosofen Kirkegaards citat högt om vad som gäller för att åstadkomma en förändring:

”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han förstår.”

Men för den sakens skull ser vi oss inte som filosofer. Snarare pragmatiker och doers med siktet inställt på att hjälpa våra kunder att lyckas. Vi stöttar chefer och ledare att förena medskapande med beslutsfattande. Vi brukar kalla det cirkel- och triangeltid.

Nyckelaspekter i ett innovativt förändringsledningsarbete menar vi är kreativitet och lust att utforska nytttrygghet och vikten av att minimera rädslorpröva och mod att misslyckas och insikt om vikten av att beröra känslor och beteenden för att skapa gemensamma minnen. Samtliga aspekter förenar vi i Preeras processmodell.

Vår verktygslåda inkluderar bland annat:

  • Förändrings- och nyttoanalys för en förändringsresa med bra beslutsunderlag
  • Verktyg för idégenerering, kreativitet och visualisering
  • Dialogmetoder för allt ifrån storgruppsdialoger med 100-tals deltagare till smågruppsdialoger och reflekterande samtal
  • Strukturellt feedbackarbete och återkoppling

Exempel på uppdrag:

Innovativ förändringsledning är ett både ett kompetensområde och ett förhållningssätt som samtliga av Preeras konsulter har med sig in i alla uppdrag – oavsett om det handlar om till exempel en ny organisationsdesign, ett digitalt omställningsarbete eller en översyn av administrativa processer.

Vår utgångspunkt

Styrning och ledning av en verksamhet innebär för oss att på olika sätt skapa förutsättningar för och påverka beteenden i en bestämd riktning för att förflytta sig närmare en vision eller önskvärd framtid. För att nå visionen krävs en medveten strategi. För att förflytta organisationen enligt strategin behöver både strukturella och kulturella perspektiv tas om hand. Den struktur som väljs påverkar människors sätt att förhålla sig till sitt arbete och till varandra – och vice versa. Kulturen i sin tur påverkar människors sätt att förhålla sig till strukturen.

Vår processmodell

Preeras processmodell är uppbyggd utifrån ett externt och ett internt perspektiv och utifrån ett systematiskt fokus på lärande och ställningstagande. De idéer som tas fram testas av mot kunder och medarbetare för att säkerställa ett resultat som ger verklig nytta. Arbetssättet blir effektivt genom att tid och resurser läggs på de verkligt värdeskapande frågorna. Genom en hög grad av delaktighet skapas förståelse i organisationen, och risken för motstånd minskar, samtidigt som resultaten präglas av uthållighet och verklig beteendeförändring.

Kontakt

Maria Wikman

Kontakta Maria om du är nyfiken på att veta mer om på vilket sätt Preera arbetar med innovativ förändringsledning.

Ring +46 708 43 90 58