Verksamhets- och ekonomistyrning som harmonierar

Många organisationer försöker identifiera fler nya styrmedel, utan att för den sakens skull ifrågasätta de gamla. Det leder ofta till vad vi brukar kalla en överdos av styrning. Vi hjälper dig istället att harmonisera och balansera såväl nya som befintliga styrmedel och arbetssätt.

Hur ser Preera på Verksamhets- och ekonomistyrning?

Att utveckla effektiva administrativa funktioner och arbetssätt i kombination med en välfungerande ekonomistyrning är en av Preeras kärnkompetenser och viktiga delar i en organisations styrning. Preeras förhållningssätt bygger på att hitta arbetssätt och modeller för styrning av administrativa funktioner som harmoniserar med organisationens övriga styrmedel såsom t.ex. organisation och kultur som på ett tydligt sätt styr mot förverkligandet av organisationens uppsatta mål och strategier.

Att kravställa, upphandla och införa nya systemstöd handlar för oss inte bara om att identifiera och sätta upp det bästa systemstödet utan lika mycket om att skapa nya och effektiva arbetssätt kopplat till det system som ska införas så att organisationens informationsbehov tillgodoses på bästa sätt.

Exempel på uppdrag:

  • Utveckling av administrativa processer och arbetssätt för t.ex. budgetarbete, bokslutsprocessen, momshantering, fakturering, kommunikation, HR och inköp
  • Införa och utveckla shared servicefunktioner för t.ex. ekonomi
  • Översyn och utveckling av och resultat- och ekonomimodell
  • Kravställa, upphandla och införa olika typer av systemstöd och beslutsstöd och där tillhörande arbetssätt
  • Utveckla nyckeltal, prestationsmått och KPI:er

 

Kontakt

Fredric Holm

Kontakta Fredric för att höra mer om på vilket sätt Preera kan stötta din organisation inom verksamhets- och ekonomistyrning.

Ring +46 (0)70-843 90 96