Tillitsbaserad styrning och ledning - dags att tänka helhet, men hur?

Preera bjuder in till heldagsutbildning där deltagarna ges förutsättningar för att inleda eller fortsätta arbetet med att skapa organisationer präglade av högre grad av tillit.

På Preera finns en unik erfarenhet av att stötta ledare och organisationer i att utveckla ledning och styrning i en mänskligare riktning. Tänkt målgrupp för utbildningen är personer med intresse av att påverka styrningen i sin organisation, t ex chefer, controllers, verksamhetsutvecklare, utredare m fl.

  • Tillfälle 1 i centrala Göteborg: 29 november kl 09.00-15.30 (fika från 08.30)
  • Tillfälle 2 i centrala Göteborg: 28 januari kl 09.00-15.30 (fika från 08.30)
  • Tillfälle 3 i centrala Stockholm: 20 februari kl 09.00-15.30 (fika från 08.30)

Anmälningsavgift: 4800 kr + moms (fika och lunch ingår)

En utbildning för att ge dig verktyg att forma en styrning som frigör kraften hos människorna i din organisation

Utbildningen utgörs av tre teman som hänger tätt samman och tillsammans stärker deltagarnas förmåga att göra väl genomtänkta överväganden i styrnings- och ledningsfrågor. Genomgående för dagen är att forskning, teoretiska ramverk och konkreta metoder varvas med praktiska erfarenheter och exempel.

Tillitsbaserad styrning och ledning satt i ett sammanhang – en trend i samklang med historien

Styrningen av offentlig sektor har under de senaste 50 åren genomgått stora förändringar. Röd tråd i de styrningsideal som passerat har varit att balansera begränsade ekonomiska resurser med ökad kvalitet. Utbildningen inleds med en genomgång av huvuddragen av de olika ideal som präglat styrningen under senare år. Erfarenheter varvas med forskningsresultat och via detta skapas en förståelse för dagens diskussioner kring möjligheter och utmaningar med ökad grad av tillit i styrningen av organisationer.

Även om argumenten för en förändrad syn kring styrning, baserad på större inslag av tillit, är äldre och vidare än tillitsdelegationens arbete gör vi en översiktlig genomgång av delegationens slutsatser. Vi tittar också på några exempel från de olika studier som gjorts parallellt med delegationens arbete.

Ett ramverk för att förstå och utveckla – styrsystem som en helhet

I syfte att djupare förstå hur tillit kan spela en roll i styrningen går vi djupare in i vad ett styrsystem består av. Vi nyttjar ett ramverk baserat på den forskning som idag bedrivs kring styrsystems effektivitet och förändring över tid.

Praktiska verktyg och metoder – var ska vi börja för att gå i en tillitsbaserad riktning?

Preera har under sin tjugoåriga historia arbetat med många olika metoder som är baserade på medskapande och dialog som framgångsfaktor. Flera av metoderna passar väl för att utveckla styrning med större inslag av tillit. Vi går gemensamt igenom en rad handfasta verktyg som kan ersätta och utveckla delar av den tidigare styrningen.

Kursledare

Johan Åkesson

Johan är ekonomie licentiat och har 25 års erfarenhet som managementkonsult och utredare med inriktning mot strategi-, styr, och organisationsfrågor. Han arbetar halvtid som konsult och halvtid vid företagsekonomiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Johan är en uppskattad utbildare och har en ovärderlig förmåga att lära ut, engagera och motivera, och har under de senaste åren varit aktiv i ett forskningsprojekt som berör hur styrsystem uppfattas och fungerar i praktiken.

Maria Nilsson

Maria är managementkonsult och har arbetat med förändringsledning och styrningsfrågor de senaste nio åren. Hon har bred erfarenhet av såväl offentliga som privata organisationer och har i sina uppdrag ofta fokus på att skapa effektiva processer och välmående medarbetare i samklang. Maria uppskattas mycket för sin kommunikativa förmåga, och arbetar utifrån individens och gruppens förutsättningar med en pragmatisk syn på problemlösning.

Joel Wetterberg

Joel har drygt sex års erfarenhet av ledning och styrning i offentlig sektor som revisor, konsult och som anställd i kommunal organisation. Kombinationen av gedigen erfarenhet och en bred teoretisk grund gör Joel snabbrörlig mellan abstrakta resonemang och tillämpbar praktik. Han är en van och trygg föredragshållare med uppskattad förmåga att skapa engagemang i utvecklings- och styrningsfrågor.

Kontakt

Joel Wetterberg

Kontakta Joel om du har tankar eller frågor om utbildningen.

Ring +46 (0)70 - 843 90 30